بیمه مسئولیت مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج از کشور

موضوع بیمه نامه :

جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار در مورد خسارت های بدنی وارد به مسافرین تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج از کشور

پوشش های تکمیلی :

۱- حوادث ناشی از وسائط نقلیه موتوری
۲- حوادث ناشی از خطرات جنگ

استثنائات بیمه نامه :

۱- خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
۲- خسارات ناشی از نزاع و درگیری
۳- خسارات ناشی از دریا و رودخانه و …(غرق شدگی )
۴- خسارات ناشی از عملیات خرابکارانه و تروریستی

 

پرسشنامه بیمه مسئولیت مدیران تورها

لیست اسامی افراد بیمه مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج کشور