براساس قرارداد فی ما بین بیمه ایران و وزارت نیرو خدمات درمان تکمیلی کارکنان وزارت نیروبعهده بیمه ایران سپرده شده است. این طرح در ۱۲ شهریور ۸۶ مجدداً تمدید گردیده و کماکان ادامه دارد.