بر اساس قرارداد فی ما بین وزارت نفت و بیمه ایران طی یک کنسرسیوم بیمه ای به راهبریشرکت سهامی بیمه ایران کلیه حوادث مربوط به تأسیسات نفت و گاز و پتروشیمی کشور تحت پوشش بیمه ایران درآمده است. این بیمه نامه سالها درحال اجرا ست و در ۳۰ خرداد ۸۶ طی یک کنسرسیوم مجدادا تمدید گردیده است.