موضوع بیمه نامه :

بیمه مسئولیت مدنی مدیران واحد های اقامتی همچون هتل ها ، مسافر خانه ها مسئولیت مدنی مدیران این مجموعه هارا در مقابل میهمانان بیمه میکند، بدین معنی که چنانچه در طول مدت اقامت میهمانان در واحد اقامتی خسارت مالی و جانی به آنها وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد کرد .

استثنائات بیمه نامه :

۱- نزاع و درگیری و شورش
۲- حوادث ناشی از خطر استخر و سونا
۳- حوادث ناشی از خطرات مجموعه ورزشی واحد اقامتی

حق بیمه :

حق بیمه این بیمه نامه بر اساس ظرفیت ، ضریب اشغال هتل یا واحد اقامتی و همچنین تعهدات بیمه نامه تعیین میشود به عنوان مثال حق بیمه یکساله یک هتل با داشتن ۵۰ اطاق و ۱۰۰ تخت و ضریب اشغال ۵۰% بشرح زیر خواهد بود :

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه : ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه : ۳/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

جبران خسارت مالی هر نفر در هر حادثه : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

حداکثر تعهد جانی بیمه گر در طول مدت بیمه : ۱۵/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

حداکثر تعهد مالی بیمه گردر طول مدت بیمه : ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

حق بیمه سالیانه : ۶۶/۸۰۷/۰۰۰ ریال

فرانشیز :

فرانشیز خسارت های مالی ۱۰% هر خسارت و حداقل ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی